Atelier1983

Atelier 1983
©CHRISTINA THOMAS

ATELIER 1983

Atelier 1983
©CHRISTINA THOMAS
CARRARA CARRARA
CARRARA 1976
©CHRISTINA THOMAS

TONSKULPTUREN

TONSKULPTUREN 1979
©CHRISTINA THOMAS

TONSKULPTUREN 1979
©CHRISTINA THOMAS
back                      
 
 

hristina.a.thomas@web.de